Legal projectmanagement

Een juridische afdeling is bij uitstek het onderdeel waar op projectmatige wijze invulling kan worden gegeven aan opdrachten. In praktijk wordt evenwel weinig gebruikt gemaakt van die mogelijkheid, terwijl dit ook voor de eigen organisatie veel meerwaarde kan hebben. Invulling van taken en werkzaamheden geschiedt veelal ad hoc op basis van kenmerken als affiniteit, materiële kennis, beschikbaarheid of functionele kwaliteiten.

Our man in Brussels

Een project vergt juristen die eigenaarschap tonen en werken naar een resultaat dat overeenstemt met het doel van de organisatie. Deze juristen kleuren niet binnen de lijntjes, maar zijn bereid om de discussie aan te gaan en buiten de kaders van het eigen vakgebied te denken in oplossingen. Die moeten overeenstemmen met het doel van het project.

Het doel en resultaten

De methode waarop het doel wordt bereikt is van ondergeschikt belang. Primair is van belang om het doel en de te behalen resultaten goed te definiëren. Op basis van de kerndoelen is het van belang op te bepalen wie in een project een rol vervullen; wie beslissen, wie leveren en wie ondersteunen. Zijn de kwaliteiten van die rollen congruent, is interactie gegarandeerd of bevat het team alleen maar ‘ja-knikkers’?

Betrokkenheid

Bovenal mag de - interne - klant niet worden vergeten: Is de doelgroep voldoende betrokken bij het resultaat, draagt de klant de oplossing en in welke mate is de acceptatie geborgd?

Borging en het creëren van draagvlak

Dat maakt legal projectmanagement ook anders. Zien alle stakeholders de noodzaak, of wordt een doel alleen maar gezien als wens. Dit vergt aanmerkelijk meer inzet, op het proces, de voortgang, borging en - last but not least - het creëren van draagvlak. Dat geldt in het bijzonder waar het project sterk vanuit een juridische context is gedefinieerd.

Wij hebben de nodige ervaring met het vormgeven, inrichten en uitvoeren van juridische projecten. Vrijblijvend wisselen wij graag met u van gedachten.